Generelle Salgsbetingelser

Generelle salgsbetingelser for Borealis Pharma B.V.

Indholdsfortegnelse

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Artikel 3 - Anvendelsesområde

Artikel 4 - Tilbudet

Artikel 5 - Aftalen

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Artikel 7 - Forbrugerens forpligtelser i løbet af fortrydelsesperioden

Artikel 8 - Udøvelse af fortrydelsesretten af forbrugeren og omkostninger

Artikel 9 - Iværksætterens forpligtelser i tilfælde af tilbagetrækning

Artikel 10 - Prisen

Artikel 11 - Ydelse og ekstra garanti

Artikel 12 - Levering og udførelse

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klageprocedure

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Yderligere eller forskellige betingelser

 

Artikel 1 - Definitioner

I disse betingelser skal følgende definitioner finde anvendelse:

Tillægsaftale betyder en aftale, hvor forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernkontrakt, og disse sager, digitalt indhold og/eller tjenester leveres af iværksætteren eller af en tredjepart på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren;

Fortrydelsesperiode: den periode, hvor forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;

Forbruger: den fysiske person, der handler med formål, der vedrører hans erhverv, virksomhed, håndværk eller profession;

Dag: kalenderdag;

Digitalt indhold: data, der er produceret og leveret i digital form;

Abonnements aftale: en aftale, der sigter mod den regelmæssige levering af varer, tjenester og/eller digitalt indhold i en vis periode;

Holdbar medium: enhver enhed - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller virksomhedsejeren at modtage information, der er rettet til ham personligt, at gemme den på en måde, der muliggør fremtidig konsultation eller brug over en periode, der er tilstrækkelig til det formål, som den er beregnet til, og som tillader den uændrede reproduktion af den opbevarede information;

Ret til fortrydelse: forbrugerens evne til at trække sig ud af kontrakten inden for fortrydelsesperioden;

Iværksætter: Borealis Pharma B.V.;

Fjernkontrakt: en aftale mellem iværksætteren og forbrugeren under et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, indtil aftalens indgåelse udelukkende eller delvis anvendes en eller flere fjernkommunikationsmidler;

Form for afstandskommunikation: midler, der kan anvendes til at indgå en kontrakt, uden at forbrugeren og iværksætteren er nødt til at mødes i det samme rum.

Artikel 2 – Kunden indgår en kontrakt med

Borealis Pharma B.V.

Formidlet af: PV Nordic med varemærket Purovitalis Nordic

Adresse:

Boeingavenue 8

1119 PB Schiphol-Rijk

Telefon Netherlands: +31 850 706 650

E-mail: support@purvitalis.com

Chamber of Commerce number: 82191433

Netherlands VAT identification number: NL862370528B01

Artikel 3 - Anvendelse

Disse generelle betingelser gælder for alle tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt indgået mellem iværksætteren og forbrugeren. Inden fjernkontrakten indgås, vil teksten i disse betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil iværksætteren før fjernkontrakten indgås, informere om de generelle betingelser hos iværksætteren og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt hurtigst muligt og uden omkostninger.

Hvis fjernkontrakten indgås elektronisk, vil teksten i disse generelle betingelser i afvigelse af det foregående afsnit og før fjernkontrakten indgås, blive gjort tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en måde, så forbrugeren kan gemme den på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil der inden fjernkontrakten indgås, blive angivet, hvor de generelle betingelser kan høres via elektroniske midler, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt uden omkostninger enten via elektroniske midler eller på anden måde.

Udover disse generelle betingelser gælder specifikke produkt- eller servicebetingelser. Andet og tredje afsnit finder tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid henvise til den anvendelige bestemmelse, der er mest gunstig for ham, i tilfælde af modstridende betingelser.

  Artikel 4 - Tilbuddet

  Hvis et tilbud er begrænset til en bestemt periode eller er underlagt betingelser, vil dette blive eksplicit angivet i tilbuddet. Tilbuddet inkluderer en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter.

  Beskrivelsen er tilstrækkeligt detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, skal disse være en sandfærdig afspejling af de tilbudte produkter, tjenester og/eller digitalt indhold.

  Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet vil være bindende for iværksætteren. Ethvert tilbud vil indeholde information, der tydeligt gør det klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er involveret i at acceptere tilbuddet.

   Artikel 5 - Aftalen

   Aftalen er underlagt bestemmelserne i afsnit 4, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilsvarende betingelser. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Indtil modtagelsen af denne accept er blevet bekræftet, kan forbrugeren annullere kontrakten. Hvis kontrakten er indgået elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren levere passende sikkerhedsforanstaltninger. Ved levering af produktet vil iværksætteren give forbrugeren følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan gemme dem på et tilgængeligt varigt medium:

   • den besøgende adresse til iværksætterens forretning, hvor forbrugeren kan indgive klager;
   • betingelserne for og hvordan forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
   • oplysninger om eksisterende efter-salg-service og garantier;
   • prisen inklusive alle skatter på produktet, tjenesten eller digitalt indhold; hvor relevant, omkostningerne ved levering; og aftalerne for betaling, levering eller udførelse af kontrakten;
   • kravene for at afslutte kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller er ubestemt;

   Artikel 6 – Fortrydelsesret

   For så vidt angår køb af en vare, kan forbrugeren trække sig fra kontrakten i en fortrydelsesperiode på 14 dage uden angivelse af årsag, forudsat at pakken forbliver uåbnet. Entreprenøren kan bede forbrugeren om årsagen til tilbagetrækning, men dette berører ikke hans ret til at trække sig tilbage.

   Fortrydelsesperioden begynder på den dag, hvor forbrugeren, eller på vegne af en tredjepart, som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller Hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: dagen hvor forbrugeren, eller en af ham udpeget tredjepart, har modtaget det sidste produkt.

   Entreprenøren kan, såfremt han klart har informeret forbrugeren herom inden bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med forskellig leveringstid.

   Hvis levering af en vare består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ham udpeget tredjepart, har modtaget den sidste forsendelse eller del; I tilfælde af aftaler om regelmæssig levering af produkter over en periode: den dag, hvor forbrugeren, eller en tredjepart udpeget af ham, har modtaget det første produkt.

   Ved tjenesteydelser og digitalt indhold, der ikke leveres på et materiale, skal forbrugeren informeres om sin fortrydelsesret på forhånd, og han skal give sit samtykke til, at leveringen af tjenesten eller det digitale indhold begynder, før fortrydelsesperioden udløber.

   Hvis forbrugeren trækker sig tilbage i løbet af fortrydelsesperioden, skal han betale for den del af tjenesteydelsen, som allerede er leveret, eller for det digitale indhold, der allerede er leveret, og som han har accepteret at modtage.

   Artikel 7 - Forpligtelser for forbrugeren i løbet af fortrydelsesperioden

   I denne periode skal forbrugeren håndtere produktet og dets emballage med omhu. Han vil kun pakke produktet ud eller bruge det til den grad, der er nødvendig for produktets natur, karakteristika og funktion.

   Udgangspunktet er, at forbrugeren kun bør håndtere og undersøge produktet, som han ville gøre i en butik. Forbrugeren er kun ansvarlig for værdiforringelse af produktet, som skyldes en håndtering af produktet, der går ud over det tilladte i stk. 1.

   Forbrugeren er ikke ansvarlig for nogen værdiforringelse af produktet, hvis iværksætteren ikke informerede forbrugeren før eller ved indgåelsen af aftalen om alle obligatoriske oplysninger om fortrydelsesretten.

    Artikel 8 - Udøvelse af fortrydelsesretten af forbrugeren og omkostninger

    Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, skal han tydeligt meddele dette til iværksætteren inden for fortrydelsesfristen. Så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter dagen efter meddelelsen, som nævnt i stk. 1, skal forbrugeren sende produktet tilbage eller aflevere det til iværksætteren eller en repræsentant herfor. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt at afhente produktet.

    Forbrugeren har overholdt tilbageleveringsfristen, hvis han returnerer produktet, inden tilbageleveringsperioden er udløbet. Forbrugeren skal sende produktet tilbage med tilbehør og alt, der er leveret, hvis det er rimeligt muligt, i original stand og emballage og i overensstemmelse med iværksætterens rimelige og klare instruktioner.

    Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten påhviler forbrugeren. Forbrugeren skal bære de direkte omkostninger ved at returnere produktet.

    Artikel 9 - Forpligtelser for iværksætteren i tilfælde af returnering

    Hvis iværksætteren tilbyder muligheden for tilbagekaldelse elektronisk, sender han straks en kvittering for modtagelse af denne meddelelse. Iværksætteren skal tilbagebetale alle betalinger fra forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, for den returnerede vare uden forsinkelse, men senest 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren underrettede iværksætteren om tilbagekaldelsen.

    Medmindre iværksætteren tilbyder at afhente varen selv, kan han udskyde betalingen, indtil han har modtaget varen, eller indtil forbrugeren viser, at han har returneret varen, alt efter hvad der forekommer først. Iværksætteren bruger samme betalingsmetode til tilbagebetaling, som forbrugeren har brugt, medmindre forbrugeren giver sit samtykke til en anden metode.

    Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, har iværksætteren ingen forpligtelse til at tilbagebetale disse ekstra omkostninger for den dyrere metode.

    Artikel 10 - Prisen

    I perioden nævnt i tilbuddet, må priserne på produkter og/eller tjenester ikke øges, medmindre det skyldes ændringer i moms-satserne. Afvigende fra foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter med variable priser, hvis priser er udsat for udsving på finansmarkedet, og hvor iværksætteren ikke har kontrol over disse udsving. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser. Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis forbrugeren har godkendt det og:

    • De er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller forbrugeren har mulighed for at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
    • Priserne nævnt i tilbuddet inkluderer moms.

    Artikel 11 - Gennemførelse af aftalen og yderligere garantier

    Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne opfylder kontrakten, specifikationerne angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og eksisterende lovbestemmelser og/eller regeringsregler, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse.

    Hvis det er aftalt, garanterer entreprenøren også, at produktet er egnet til andet end normal brug. En ekstra garanti, der tilbydes af entreprenøren, hans leverandør, producent eller importør, begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende under aftalen, hvis entreprenøren har været skyldig i grov forsømmelse i udførelsen af sin del af aftalen.

    Ekstra garanti skal betyde enhver forpligtelse fra entreprenøren, hans leverandør, importør eller producent, hvorved der tildeles forbrugeren visse rettigheder eller krav, der går ud over, hvad der kræves ved lov i tilfælde af manglende opfyldelse af sin del af aftalen.

     Artikel 12 - Levering og udførelse

     Entreprenøren vil udvise størst mulig forsigtighed ved modtagelse og gennemførelse af ordrer på produkter. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til entreprenøren.

     Med forbehold for bestemmelserne i artikel 4 i disse generelle betingelser, skal entreprenøren udføre ordrer inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt.

     Hvis levering forsinkes eller en ordre ikke eller kun delvist gennemføres, vil forbrugeren blive underrettet herom senest 30 dage efter, at ordren blev afgivet. I så fald vil forbrugeren have ret til at ophæve aftalen uden straf og vil have ret til eventuel kompensation.

     Efter ophævelse af aftalen i overensstemmelse med foregående sektion, vil entreprenøren tilbagebetale det betalte beløb til forbrugeren uden forsinkelse. Risikoen for skade og/eller tab af produkter påhviler entreprenøren indtil levering til forbrugeren, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt.

      Artikel 13 - Betaling

      Medmindre andet er aftalt i aftalen eller i yderligere betingelser, skal beløb skyldt af forbrugeren betales inden for 14 dage efter begyndelsen af fortrydelsesperioden, eller i mangel af en fortrydelsesperiode inden for 14 dage efter afslutningen af aftalen. Hvis der er aftalt forudbetaling, kan forbrugeren ikke hævde nogen rettigheder vedrørende udførelsen af ordren eller service (r), før den aftalte forudbetaling er foretaget. Forbrugeren er forpligtet til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsoplysningerne til iværksætteren. Hvis forbrugeren ikke opfylder sin betalingsforpligtelse (r), og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 14 dage til at opfylde sin betalingsforpligtelser, vil iværksætteren være berettiget til at kræve den lovbestemte rente og udenretslig inddrivelsesomkostninger.

      Iværksætteren kan til fordel for forbrugerne afvige fra beløb og procenter.

       Artikel 14 - Klageprocedure

       Entreprenøren har en klageprocedure og håndterer klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure. Klager over defekter skal være fuldt og klart beskrevet og indsendt til entreprenøren efter at forbrugeren har opdaget disse defekter.

       Entreprenøren vil svare med en besked om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar inden for en periode på 14 dage.

        Artikel 15 - Tvister

        Dansk lov finder udelukkende anvendelse på aftaler mellem forbrugeren og iværksætteren. Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren vil blive bragt til kendskab hos den kompetente domstol inden for det område, hvor forbrugeren har bopæl.

        Artikel 16 - Yderligere eller forskellige vilkår

        Yderligere eller forskellige vilkår kan ikke være til skade for forbrugeren og skal nedskrives skriftligt eller på en måde, som forbrugeren kan gemme på en holdbar måde.